Về Lê Minh Ngọc ,

Con Người TTF

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Sản Xuất Thành Phẩm

Carlo Zavagno

Phó Chủ Tịch Quản Lý Dự Án

Lê Minh Ngọc

Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất