Về Dương Quốc Nam,

Sinh năm: 1972
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của Hoàng Nam Group

Con Người TTF

Phạm Thị Phượng

Quyền Giám Đốc Nhà Máy Sofa kiêm Quyền Giám đốc Nhà máy Nội thất hàng rời

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Trần Thị Hường

Thành viên HĐQT TTF Group