Về Dương Quốc Nam,

Sinh năm: 1972
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của Hoàng Nam Group

Con Người TTF

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa

Trần Thị Hường

Thành viên HĐQT TTF Group

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group