Về Dương Quốc Nam,

Sinh năm: 1972
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của Hoàng Nam Group

Con Người TTF

Lê Minh Ngọc

Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

Carlo Zavagno

Phó Chủ Tịch Quản Lý Dự Án

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Sản Xuất Thành Phẩm

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế