Về Trương Văn Tài,

Đã làm việc tại TTF từ năm 2001 đến nay.

Con Người TTF

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế