Về Trần Thị Hường,

Sinh năm: 1982
Trình độ: Cử nhân Viện Đại học Mở Hà Nội, Thạc sĩ Học Viện Tài Chính
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:  Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư KSfinance

Con Người TTF

Trần Thị Hường

Thành viên HĐQT TTF Group

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phạm Thị Phượng

Quyền Giám Đốc Nhà Máy Sofa kiêm Quyền Giám đốc Nhà máy Nội thất hàng rời

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng