Về Trần Thị Hường,

Sinh năm: 1982
Trình độ: Cử nhân Viện Đại học Mở Hà Nội, Thạc sĩ Học Viện Tài Chính
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:  Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư KSfinance

Con Người TTF

Trần Thị Hường

Thành viên HĐQT TTF Group

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group