Về Vũ Xuân Dương,

Con Người TTF

Carlo Zavagno

Phó Chủ Tịch Quản Lý Dự Án

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Lê Minh Ngọc

Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Sản Xuất Thành Phẩm