Về Bùi Thành Đạt,

Con Người TTF

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Sản Xuất Thành Phẩm

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Lê Minh Ngọc

Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

Carlo Zavagno

Phó Chủ Tịch Quản Lý Dự Án